Prednostna naloga

V šolskem letu 2023/2024 pričenjamo z novo prednostno nalogo s poudarkom na kurikularnem področju JEZIK, z naslovom KO BESEDA ZAŽIVI.

Obravnavano področje družbe predstavlja eno najpomembnejših obdobij za razvoj govora, saj vključuje sodelovanje in komunikacijo z odraslimi, otroki, pisnim jezikom in spoznavanje nacionalne in svetovne književnosti – lastne in tuje kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih.

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, dramatizacijo, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob učenju od otrok do otrok, itd.

Cilji prednostne naloge:

 • uporaba jezika kot objekta igre za razvoj jezikovnih zmožnosti,
 • zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur,
 • uporaba jezika za spodbujanje izraznosti in ustvarjalnosti,
 • jezik kot orodje umetnosti.

Zasledovali bomo naslednje razvojne cilje:

 • Strokovni delavec prepoznava pomen vseživljenjskega učenja s tem, da se vključuje v različne oblike usposabljanja za osebni in profesionalni razvoj; tako reflektira, ocenjuje in evalvira kakovost svoje pedagoške prakse in po potrebi svojo prakso spreminja oziroma prilagaja, ko je to potrebno.
 • Strokovni delavec skrbi za krepitev profesionalnega in kolegialnega odnosa.
 • Zagotavljanje zdravega okolja za celosten razvoj otroka.
 • Ustvarjanje pozitivne klime med zaposlenimi, otroki in starši.
 • Načrtovanje aktivnosti v skladu s prednostno nalogo, razvojnim načrtom in LDN Vrtca Jesenice.
 • Zagotavljanje kakovostnega varstva in vzgoje predšolskih otrok.
 • Aktivno vključevanje staršev v redno delo v oddelkih.
 • Aktivno vključevanje vrtca v lokalno skupnost.