Prednostna naloga

Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga kasneje aktivno spreminjali, morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje (vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, delovna okolja in poklice, kulturno življenje, javno življenje itn.) in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. Otroci spoznavajo svoj domači kraj in se seznanijo s tem, kako so ljudje tod živeli v prejšnjih časih, hkrati pa se postopoma seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši družbi in svetu.

Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno že zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami (življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji itn.), ki nudi osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti (Kurikulum za vrtce, 1999).

V šolskem letu 2022/2023 si bomo prizadevali obdržati doseženo kakovost pedagoškega dela ob istočasnem udejanjanju novih možnosti sodelovanja, izobraževanja in dela.

Zastavili smo si novo prednostno nalogo, ki jo bomo dopolnjevali z novimi projekti in projekti iz preteklih let. Za naslednja tri leta smo si zastavili prednostno nalogo iz področja Kurikularnega področja DRUŽBA z naslovom TU SMO DOMA.

Znotraj prednostne naloge bomo zasledovali naslednje cilje:

  • razvijanje pozitivne samopodobe otrok,

  • spodbujanje samozavesti o integriteti vsakega posameznika,

  • vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno – etičnih norm, za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti,

  • skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok,

  • ohranjane tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na domovinski vzgoji,

  • seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje človeškega obzorja.