Program Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celotne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka, da skrbi za okolje in naravo postane del življenja.

Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

 

Ekošola bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Otrokom in vzgojiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo v okviru dejavnosti, uporabijo v vsakdanjem življenju.

V Vrtcu Jesenice smo v šolskem letu 2022/2023 prvič pristopili k izvajanju programa. Pristopili so vsi oddelki v vseh enotah vrtca. Ob uspešno izvedenih aktivnostih, je vrtec pridobil zeleno zastavo, simbol Ekošole in dokaz, da prispevamo k spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. Glede na pozitivne izkušnje z izvajanjem programa nadaljujemo tudi v tem šolskem letu.

Koordinatorka programa v šolskem letu 2023/24  je Barbara Čop.

Projekti v enotah:

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a:

PODROČJE C: EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

Glede na to, da v današnjem času prevladuje informacijsko – komunikacijska tehnologija, je še kako pomembno naše ohranjanje odnosa do knjige. Prav nič ne more nadomestiti glasnega in doživetega branja, pripovedovanja, pogovora o prebrani vsebini. Z ekološko tematiko bomo prispevali k razvoju okoljskega izobraževanja, otroke spodbujali h kreativnosti, pozitivnemu odnosu do branja, okolja. Projekt bomo prepletali s prednostno nalogo vrtca Ko beseda zaživi ter tudi z drugimi projekti.

 

Enota ANGELCE OCEPEK, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 – SPODAJ:

PODROČJE A: HRANA NI ZA TJAVENDAN

Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja zavržene hrane bomo po korakih prišli do uporabnih rešitev na sistemski in ozaveščevalni ravni.

Cilji:

 • zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v vrtcu;
 • povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano;
 • izobraževati o odgovornem ravnanju s hrano in zavrženo hrano;
 • otrok se navaja na sedenje pri mizi in hranjenje za mizo;
 • upoštevanje različnih prehranjevalnih navad otrok;
 • spodbujanje k samostojnosti pri prehranjevanju;
 • otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja;
 • otrok spoznava, da mu uživanje različne zdrave hrane pomaga ohranjati zdravje.

 

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 – zgoraj:

PODROČJE B: NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET

Otroci skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen odgovornega ravnanja z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelu: zmanjšaj – ponovno uporabi, recikliraj. Skozi celo leto bomo v okviru projekta otroke in starše spodbujali k ločenemu zbiranju odpadnih oblačil, njihovo izmenjavo, podarjanje, popravila, predelavo in ponovno uporabo.  S tem pa bomo prispevali, da odslužena oblačila ne bodo končala na odlagališču odpadkov.

 

DO Frančiške Ambrožič, Hrušica

PODROČJE B: MISIJA ZELENI KORAKI

V začetku in ob koncu šolskega leta bomo z otroki označevali prihode v vrtec. Odkrivali bomo, katera prevozna sredstva uporabljajo v družini. V vrtec bomo povabili lokalnega policista in z njim izvedli sprehod v našem kraju. Raziskovali bomo, kaj se zgodi z odsluženimi avtomobili. Spoznavali bomo, kdo skrbi za našo prometno varnost.

Enota Julke Pibernik:

PODROČJE A: OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI

Otrokom bomo omogočili opazovanje, raziskovanje, tipanje, vonjanje, spoznavanje, poslušanje vsega živega, ki obdaja naš vrtec. Z različnimi dejavnostmi, aktivnostmi in skozi igro (predvsem na prostem, pa tudi v igralnici) bomo otrokom ponudili konkretne izkušnje pri odkrivanju in spoznavanju biotske pestrosti. Pozornost bomo usmerili tudi na vreme in kako je povezano (pozitivno in negativno) z živalmi in rastlinami. S stikom z naravo bomo otrokom omogočili, spodbudili in razvijali spoštljiv odnos do narave.

 

Enota Cilke Zupančič, Koroška Bela:

PODROČJE B: VODA – NAŠE BOGASTVO

Naša skrb bo ohranjanje narave ter vodnih virov, ki nam jih omogoča naša okolica za prihodnje generacije. Z izbranim projektom bomo primarno razvijali odgovornost do narave, čiste vode in okolja. Temelj razvijanja odgovornega odnosa bo pestra paleta zanimivih dejavnosti, pri katerih bodo otroci glavni raziskovalci.

Ob upoštevanju trajnostnega razvoja, preko zastavljenih ciljev in z načrtovanimi vsebinami bomo otroke usmerjali k usvajanju znanj za kritično presojanje ravnanj v odnosu do vodnih virov ter odgovorno ravnanje v prihodnosti. Prednostna naloga je odpravljanje škodljivih vplivov na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti za človeka in naravne ekosisteme ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Nova spoznanja bodo otroci pridobivali z aktivnim učenjem in vključevanjem v načrtovane dejavnosti, raziskovanja, opazovanja ter igre. Rezultate aktivnosti bomo ovrednotili v evalvaciji načrta.

Z dvigom ekološke ozaveščenosti za spremembo naših navad in varovanje okolja bomo vsi deležniki skrbeli za zgled in širjenje zavesti naslednjih generacij, da bodo trajnostno naravnane.

 

DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava

PODROČJE C: KROŽNOST JE NAŠA PRIHODNOST

V krožnem gospodarstvu snujemo izdelke tako, da vire pri njihovi proizvodnji in rabi uporabljamo čim bolj skrbno, racionalno in učinkovito – njihovo življenjsko dobo podaljšujemo s ponovno uporabo, popravili, souporabo, izposojo, izmenjavo in predelavo. Otrokom bomo vsebino približali s proučevanjem izdelkov, ki jih najdemo v vsakdanjem življenju ter jih spodbujali k razmišljanju, kako jim lahko podaljšamo življenjsko dobo s ponovno uporabo.