Program Ekošola

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celotne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka, da skrbi za okolje in naravo postane del življenja. 

 

Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Otrokom in vzgojiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo v okviru dejavnosti, uporabijo v vsakdanjem življenju.

 

Koordinatorka Ekošole je Maja Rožič.

 

V Vrtcu Jesenice smo v šolskem letu 2022/2023 prvič pristopili k izvajanju programa. Pristopili so vsi oddelki v vseh enotah vrtca. Posamezni sklop Ekošole je poleg prednostne naloge vrtca Tu smo doma tudi prednostna naloga posamezne enote.

 

Sklopi po enotah:

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a:

SKLOP A: ZGODNJE NARAVOSLOVJE

 • SEMENA IN VRTOVI – ŠOLSKA VRTILNICA

Prednostno nalogo enote so strokovni delavci poimenovali Pehtin vrtiček. Tako bo zeliščni vrt v enoti postal mesto za osvajanje novih znanj, veščin in navad.

 

Enota ANGELCE OCEPEK, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 – SPODAJ:

SKLOP B: TRAJNOSTNA MOBILNOST

V tem šolskem letu bodo izvajali projekt iz sklopa: MISIJA ZELENI KORAKI. Aktivnosti bodo prilagodili starosti, razumevanju in zanimanju otrok. V okviru projekta bodo proučevali različne načine in oblike prevoza in skušali spreminjati lastne potovalne navade.

 

Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 – zgoraj:

SKLOP B: ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE

V letošnjem šolskem letu bodo izvajali aktivnosti pod krovnim naslovom ZMANJŠAJ – PONOVNO UPORABI – RECIKLIRAJ. To je naslov Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, 19. – 27. november 2022.

Projekt EKO PAKET spodbuja in izobražuje o pravilnem ravnanju z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove ter njenem recikliranju in krožnosti. S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem odpadke v rumen zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo ali odpadno plastiko. Z zbiranjem omogočimo njeno recikliranje in izdelavo novih izdelkov. V okviru tega projekta bo potekal tudi natečaj z naslovom Ustvarjajmo in predstavljamo KEMS.

 

DO Frančiške Ambrožič, Hrušica

SKLOP B: ENERGIJA

V okviru projekta bodo otroke ozaveščali o pomenu energije in različnih virih s poudarkom na trajnostnih virih energije. Spoznavali bodo tudi načine proizvodnje električne energije in oskrbo z njo.

 

Enota Julke Pibernik:

SKLOP C: LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH

V tem šolskem letu se bodo izobraževali in ozaveščali o pomenu gozda in njegovi vlogi; opozarjanje na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja; spodbujanje otrok, da doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čutili.

 

Enota Cilke Zupančič, Koroška Bela in DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava

SKLOP C: MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE

Program bo pomagal spodbujati skrb za sočloveka, okolja in narave, varovanje zdravja, spoznavanje okolja preko različnih naravoslovnih dejavnosti. Spoznavali bodo lokalno in domačo proizvodnjo hrane in se osredotočili na mleko.