Programi

Za vrtčevsko leto 2018/19 so bili ponujeni dnevni, poldnevni in izmenični program. Glede na potrebe in želje staršev se izvaja dnevni program (6 – 9 ur).

Oblikovani so:
• oddelki prvega starostnega obdobja (od enega do treh let);
• oddelki 3 – 4 letnih otrok;
• kombinirani oddelki (prvo in drugo starostno obdobje);
• oddelki drugega starostnega obdobja:(od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v šolo).

Otroci so vključeni v homogene oddelke, starostna razlika otrok v posameznih oddelkih je največ eno leto.
Otroci so vključeni v heterogene oddelke, kjer so otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
V kombiniranih oddelkih so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

Prilagojeno izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami
– program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP),
– prilagojen program za predšolske otroke (razvojni oddelek)

S 1. 9. 2018 je v Vrtcu Jesenice ponovno odprl vrata razvojni oddelek in sicer začasno v enoti Julke Pibernik (C. T. Tomšiča 3).

Obogatitveni programi

V izvedbeni kurikulum vnašamo tudi obogatitvene
programe, kot so izleti, spoznavni pikniki, športni dopoldnevi, lutkovne predstave, prireditve z zunanjimi gosti, delavnice, obiski kulturno zgodovinskih ustanov, obiski umetnikov v vrtcu, praznovanja, zaključne
prireditve, ipd.

Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce.