Prosta delovna mesta

Svet Vrtca Jesenice

Cesta Cirila Tavčarja 21

4270 Jesenice

 

Na podlagi sklepa, sprejetega na 15. seji Sveta Vrtca Jesenice dne 16. 01. 2023, razpisuje delovno mesto

 

RAVNATELJA (m/ž) – ponovni razpis.

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP).

 

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (kopije morajo biti overjene): dokazilo o izobrazbi; dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu; dokazilo o pridobljenem nazivu; dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje; potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku; potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost Ministrstva za pravosodje; program vodenja zavoda za mandatno obdobje; izjava, s katero kandidat dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja; kratek življenjepis (zaželjen).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 10 dneh po objavi razpisa na naslov:

 

Svet Vrtca Jesenice

Cesta Cirila Tavčarja 21

4270 Jesenice

z oznako »Prijava na razpis ravnatelja – Ne odpiraj«.

 

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.

 

Svet Vrtca Jesenice