Vpis

Starši oz. skrbniki otroka, ki želijo otroka vpisati v Vrtec Jesenice, oddajo vlogo za vpis otroka novinca v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo za vpis otroka novinca v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca (C. Cirila Tavčarja 21) ali na spletni strani Vrtca Jesenice (Vpis – Vpis za šolsko leto). V času javnega vpisa lahko starši vložijo vlogo neposredno na sedežu vrtca ali jo pošljejo po pošti najkasneje do dneva, ki je kot zadnji določen v objavi javnega vpisa za vpis otrok v naslednjem šolskem letu. Starši lahko oddajo vlogo ali jo pošljejo po pošti tudi kadarkoli izven časa javnega vpisa.

KAKO POTEKA VPISNI POSTOPEK V ČASU JAVNEGA VPISA?

Vpis otrok v Vrtec Jesenice urejata Zakon o vrtcih ter podrobneje Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice. Staršem priporočamo, da pred vpisom preberejo Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice.
Po pregledu prispelih vlog in prostih mest za novo šolsko leto vas bomo, če bo vrtec razpolagal z dovolj prostimi mesti, obvestili o sprejemu otroka v vrtec.
V kolikor bo v času rednega vpisa oddanih več vlog, kot ima vrtec prostih mest, bo o vključitvi otroka v vrtec odločala komisija za sprejem otrok. Vsako vlogo bo komisija točkovala in določila prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Vrtec bo po točkovanju vseh vlog na podlagi razpoložljivih prostih mest odločil o tem, ali se vašega otroka sprejme v vrtec ali pa se ga uvrsti na čakalni seznam. Do konca meseca aprila vas bomo po pošti pozvali k podpisu pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih staršev in vrtca, v kolikor bo vaš otrok sprejet v vrtec. Prosimo vas, da ste pozorni na poštne pošiljke s strani vrtca. Podpisan izvod pogodbe vrnite na upravo vrtca v predpisanem roku. Šteje se, da vlogo umikate, če v predpisanem roku ne vrnete vrtcu podpisane pogodbe. V kolikor si v prihodnje premislite in otroka ne bi želeli vključiti v vrtec, pa smo vam mesto zagotovili, ste nas dolžni takoj pisno obvestiti, da umikate vlogo, saj s tem izkažete tudi solidarnost s starši, ki še čakajo na prosto mesto za svojega otroka.

Če otrok ni bil sprejet v vrtec, morajo starši za sprejem otroka v vrtec v naslednjem šolskem letu oddati novo vlogo v času javnega vpisa za novo šolsko leto.

KAJ LAHKO STORITE, ČE VLOGE ZA SPREJEM OTROKA NISTE ODDALI V ČASU JAVNEGA VPISA?

Vpis otroka se lahko izvede tudi med letom (kadarkoli), vendar pod pogojem, da vrtec razpolaga s prostimi mesti – to pomeni, da vlogo na upravo vrtca (Cesta Cirila Tavčarja 21) oddaste tudi po zaključku rednega vpisa. V kolikor vrtec razpolaga s prostimi mesti, se otroka lahko vključi (sprejme). V kolikor vrtec ne razpolaga s prostimi mesti, starši pa želite otroka vpisati, se otrok uvrsti na zadnje mesto čakalnega seznama (po datumu prejema vloge).
V kolikor se v vrtcu sprosti ustrezno mesto, vas pozovemo k vključitvi v eno izmed enot našega vrtca. V kolikor prostega mesta nimamo, pa vašo vlogo še naprej skrbno obravnavamo in ostaja med čakajočimi vlogami.

KDAJ LAHKO OTROK VSTOPI V VRTEC?

Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Starši, ki boste imeli podaljšano pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, ste nas dolžni o tem čim prej obvestiti. V primeru, da otrok s 1. septembrom ne izpolnjuje zakonskega pogoja za vstop v vrtec, je v vrtec sprejet naslednji otrok s čakalnega seznama, ki izpolnjuje zakonski pogoj za vključitev.

KATERO ENOTO VRTCA BO OBISKOVAL VAŠ OTROK?

Vrtec Jesenice deluje v šestih enotah, vendar ima enoten vpis za sprejem otrok novincev, kar pomeni, da zakoniti zastopnik vpiše otroka v Vrtec Jesenice in NE v posamezno enoto. Pri razporejanju otrok skušamo v največji možni meri upoštevati vašo prvo izbrano enoto, vendar se željo staršev po vključitvi otroka v določeno enoto vrtca upošteva, če je v tej enoti za otroka ustrezno mesto glede na strukturo oblikovanih oddelkov v tej enoti. Če je število vpisanih otrok v želeno enoto večje kot število prostih mest, ima prednost pri sprejemu v želeno enoto tisti otrok, ki ima v želeni enoti že vključenega brata ali sestro. Če ima v želeni enoti več otrok že vključenega brata ali sestro, ima prednost med njimi starejši otrok. Če med otroki, za katere so zakoniti zastopniki izrazili željo po vključitvi v želeno enoto, ni otrok, ki bi imeli že vključenega brata ali sestro, ima prednost pri vključitvi starejši otrok.

KAKO IN KJE UREDITE VSE POTREBNO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA?

Starši ste dolžni v mesecu pred otrokovim vstopom v vrtec na pristojnem Centru za socialno delo oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero uveljavljate pravico do subvencije vrtca. Vloga je dostopna tudi na spletni strani vrtca (Za starše – Plačilo oskrbnine).

POTRDILO PEDIATRA O OTROKOVEM ZDRAVSTVENEM STANJU

Pred vstopom otroka v vrtec ste starši dolžni pridobiti tudi potrdilo pediatra o otrokovem zdravstvenem stanju. Zdravniško potrdilo oddaste prvi dan pričetka uvajanja otrokovi vzgojiteljici. BREZ ZDRAVNIŠKEGA POTRDILA OTROK NE SME VSTOPITI V VRTEC.
Prosimo vas, da se z otrokovim pediatrom pravočasno dogovorite glede pridobitve potrdila (upoštevajte dopuste zdravnikov v poletnem času).
V skladu z 51. a členom Zakona o nalezljivih boleznih so v javni vrtec lahko sprejeti samo otroci, ki so redno cepljeni po programu. Za otroke, ki niso cepljeni in za to obstajajo zdravstveni razlogi, morajo starši k vlogi za vpis priložiti Odločbo o opustitvi cepljenja ali potrdilo otrokovega pediatra, da je otrok v postopku pridobitve Odločbe o opustitvi cepljenja. Otroci, ki niso cepljeni in za to ne obstajajo zdravstveni razlogi, v javni vrtec ne morejo biti sprejeti.

VAS ŠE KAJ ZANIMA?

Več informacij v zvezi z vpisom lahko dobite na elektronskem naslovu svetovalne delavke (petra.koblar@vrtecjesenice.si).