Plačilo oskrbnine

  • Ko je otrok sprejet v vrtec, starši oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče. Vlogo je potrebno oddati v mesecu pred vstopom otroka v vrtec (na primer, če otrok vstopi v vrtec v septembru, starši oddajo vlogo v avgustu). Staršem, ki ne uveljavljajo znižanja plačila oskrbnine (ne oddajo Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pristojnemu Centru za socialno delo), vrtec izstavi račun v višini polnega plačila.
  • Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je otrok vključen.
  • Razliko do polne cene programa krije občina.
  • Za drugega otroka v družini starši plačajo 30% višine plačila, ki jim je določena z odločbo CSD. Razliko plačata občina in MIZŠ. Tretji in nadaljnji otroci v družini, ki so hkrati vključeni v vrtec, so plačila oproščeni.

 

 

  • Nejasnosti v zvezi s plačevanjem vrtca lahko urejate na upravi vrtca (obračun oskrbnin – Lidija Bremec, kontakt: lidija.bremec@vrtecjesenice.si).

 

Velikost fonta
Kontrast