Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet vrtca in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ( 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja).

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika.

V njem sodelujejo izvoljeni predstavniki staršev – iz vsakega oddelka eden.

Svet staršev:

• predlaga obogatitvene programe;
• daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu;
• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki;
• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom;
• voli predstavnike v svet vrtca;
• opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

zapisnik 1. srečanja Sveta staršev Vrtca Jesenice šol. l. 2023-24