Vpis

Starši oz. skrbniki otroka vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka novinca v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo za vpis otroka novinca v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca (C. C.Tavčarja 3a) in na spletnih straneh vrtca.

Vlogo lahko starši vložijo neposredno na sedežu vrtca ali pošljejo po pošti najkasneje do dneva, ki je kot zadnji določen v objavi javnega vpisa za vpis otrok v
naslednjem vrtčevskem letu.

Postopek sprejemanja otrok novincev, sestavo in način dela komisije ureja Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice (www.vrtecjesenice.si). Vlogo za uveljavitev pravic iz javnih sredstev oddate na pristojnem centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno
prebivališče.

• staršem, ki ne uveljavljajo znižanja, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila;
• starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je otrok vključen;
• razliko do polne cene programa krije občina;
• za drugega otroka v družini starši plačajo 30% višine plačila, ki jim je določena z odločbo CSD. Razliko plačata občina in MIZŠ. Tretji in nadaljnji
otroci v družini, ki so hkrati vključeni v vrtec, so plačila oproščeni.
• nejasnosti v zvezi s plačevanjem vrtca lahko urejate le na upravi vrtca (obračun oskrbnin – Lidija Bremec)