Staršoz. skrbniki otroka, ki želijo otroka vpisati Vrtec Jesenice, oddajo vlogo za vpis otroka novinca vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določvrtec. Vlogo za vpis otroka novinca vrtec dobijo staršna sedežvrtca (C. Cirila Tavčarja 21) ali na spletni strani Vrtca Jesenice meniju ”Vpis”, podmeniju ”Vpis/Izpis”.

V času rednega vpisa lahko staršvložijo vlogo neposredno na sedežvrtca ali jo pošljejo po pošti najkasneje do dneva, ki je kot zadnji določen objavi rednega vpisa za vpis otrok naslednjem šolskem letu. Staršlahko oddajo vlogo ali jo pošljejo po pošti tudi kadarkoli izven časa rednega vpisa. 

Postopek sprejemanja otrok novincev, sestavo in način dela komisije ureja Pravilnik sprejemu otrok Vrtec Jesenice, objavljen na spletni strani vrtca meniju ”Vpis”, podmeniju ”Vpis/izpis”.

Ko je otrok sprejet vrtec, staršoddajo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče. Vlogo je potrebno oddati mesecu pred vstopom otroka vrtec (na primer, čotrok vstopi vrtec septembru, staršoddajo vlogo avgustu). 

Plačilo oskrbnine:

• Staršem, ki ne uveljavljajo znižanja plačila oskrbnine (ne oddajo Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pristojnemu Centru za socialno delo), vrtec izstavi račun višini polnega plačila.
• Staršplačajo največ 77 % cene programa, katerega je otrok vključen.
• Razliko do polne cene programa krije občina.
• Za drugega otroka družini staršplačajo 30% višine plačila, ki jim je določena odločbo CSD. Razliko plačata občina in MIZŠ. Tretji in nadaljnji otroci družini, ki so hkrati vključeni vrtec, so plačila oproščeni.
• Nejasnosti zvezi plačevanjem vrtca lahko urejate na upravi vrtca (obračun oskrbnin – Nina Vegnuti, kontakt: nina.vegnuti@vrtecjesenice.si).